Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRISMA ADVOCATEN B.V.

 1. Algemeen
  1. Prisma Advocaten B.V. (“Prisma Advocaten”), statutair gevestigd te Bergen op Zoom, is een besloten vennootschap, met als doel het beoefenen van de advocatuur.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die worden verstrekt aan Prisma Advocaten, haar medewerkers en alle andere personen die bij de uitvoering door Prisma Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen en nalaten Prisma Advocaten aansprakelijk kan zijn. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze voorwaarden, waaronder mede begrepen algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgevers. Door het aangaan van een overeenkomst of opdracht aanvaardt opdrachtgever onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en doet opdrachtgever afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.
 2. De overeenkomst
  1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Prisma Advocaten al dan niet stilzwijgend is aanvaard. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Het staat Prisma Advocaten vrij verleende opdrachten door de door haar aan te wijzen medewerkers (te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Prisma Advocaten slechts worden vertegenwoordigd en gebonden door aan Prisma Advocaten verbonden advocaten.
  2. Opdrachtgever zal zich op eerste verzoek van Prisma Advocaten deugdelijk legitimeren. Opdrachtgever is verplicht om alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door Prisma Advocaten verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Prisma Advocaten verstrekte gegevens en informatie.
  3. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige en schriftelijke opgave van contactgegevens waaronder, maar niet uitsluitend, woon- of verblijfadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Prisma Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste adressering, postbezorging of anderszins als gevolg van onjuiste, niet-tijdige of onvolledige opgave van contactgegevens.
  4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  5. De keuze van door Prisma Advocaten in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van door Prisma Advocaten ingeschakelde derden is uitgesloten. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Prisma Advocaten er van uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 3.  Aansprakelijkheid
  1. Indien de uitvoering van een opdracht door Prisma Advocaten leidt tot aansprakelijkheid voor schade, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat Prisma Advocaten onder die verzekeringsovereenkomst draagt. Na schriftelijk verzoek wordt een extract van de geldende beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden.
  2. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Prisma Advocaten binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
  3. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Prisma Advocaten aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen. Niet alleen Prisma Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden en de daarin vermelde aansprakelijkheidsbeperking een beroep doen. Hetzelfde geldt voor huidige en vroegere vennoten en medewerkers van Prisma Advocaten met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
  4. Alle voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
  5. Opdrachtgever vrijwaart Prisma advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Prisma Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Prisma Advocaten dan wel één van haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wet WFT), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Prisma Advocaten. De vrijwaring strekt zich eveneens uit over de door Prisma Advocaten in redelijkheid te maken kosten voor verweer tegen aanspraken van derden.
 4.  Honorarium
  1. Prisma Advocaten brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief en aan de zaak bestede tijd, alsmede gemaakte kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, uittreksels, etc.) één en ander te vermeerderen met de BTW voor zover toepasselijk. Het overeengekomen tarief kan periodiek door Prisma Advocaten worden aangepast. Indien deze aanpassing zou leiden tot een wijziging van het overeengekomen tarief binnen periode van drie maanden na het geven van de opdracht, zal de aanpassing onmiddellijk na die periode ingaan. Uitgangspunt bij het betalingsverkeer is dat geldbewegingen giraal plaatsvinden. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.
  2. Prisma Advocaten is steeds gerechtigd om aan opdrachtgever een voorschot op het honorarium in rekening te brengen. Prisma Advocaten heeft het recht door opdrachtgever betaalde voorschotten te verrekenen met openstaande declaraties, ongeacht in welke zaak enig voorschot is betaald en/of ongeacht in welke zaak een declaratie ten laste van opdrachtgever openstaan. Zolang aan enig verzoek tot betaling van een (aanvullend) voorschot niet is voldaan, is Prisma Advocaten – onverminderd het hierna bepaalde – gerechtigd de met de opdracht gemoeide werkzaamheden en diensten op te schorten.
  3. Betaling van declaraties van Prisma Advocaten dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd, tenzij op grond van de wet ruimte is voor toepassing van de wettelijke rente voor handelsdebiteuren ex artikel 6:119a BW, in welk geval de wettelijke rente voor handelsdebiteuren verschuldigd zal zijn. Bij niet tijdige voldoening zal de declaratie worden verhoogd met een bedrag wegens buitengerechtelijke incassokosten, welk bedrag zal worden vastgesteld met inachtneming van het rapport Voorwerk-II van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak.
  4. Indien een declaratie, ondanks aanmaning, niet wordt voldaan, is Prisma Advocaten gerechtigd de werkzaamheden en diensten ingevolge de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Prisma Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting dan wel beëindiging van de werkzaamheden op grond van niet tijdige betaling van een declaratie dan wel van een verlangd (aanvullend) voorschot.
  5. Meer specifiek geldt voor declaraties ter zake griffierecht , kosten voor (medische) experts en door deurwaarders in rekening gebrachte bedragen dat deze binnen de op de nota van deze derde voorkomende betalingstermijn moeten worden voldaan.
 5.  Derdengelden
  1. Gelden die Prisma Advocaten incasseert voor een opdrachtgever worden (behoudens in voorkomende gevallen vergoedingen voor proceskosten) zoveel mogelijk gestort op de rekening van de Stichting Derdengelden Prisma Advocaten. Tenzij hierover uitdrukkelijk schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, wordt over gelden van opdrachtgevers geen rente vergoed. Gekweekte rente wordt geacht te dienen ter compensatie van de administratiekosten.
  2. Eerst na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever is Prisma Advocaten en haar stichting(en) derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met – of aan te (doen) wenden ter betaling van – al hetgeen de opdrachtgever aan Prisma Advocaten verschuldigd is.
 6.  Klachten en geschillen
  1. Prisma Advocaten heeft een interne klachtenregeling, die voorziet in een procedure om eventuele klachten van opdrachtgever over de dienstverlening binnen redelijke termijn en op constructieve wijze af te handelen, desgewenst met inschakeling van de door Prisma Advocaten aangewezen klachtenfunctionaris. De opdrachtgever dient zijn klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. Prisma Advocaten zal een oplossing voor de gerezen probleem altijd schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht.
  2. Wanneer Prisma Advocaten de bezwaren van opdrachtgever naar diens mening niet bevredigend of niet binnen vier weken na het indienen van zijn bezwaren heeft afgehandeld, dan kan opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Opdrachtgever dient zijn klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van de klachtenfunctionaris in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid en kan geen beroep meer worden gedaan op de geschillenregeling. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en te raadplegen op degeschillencommissie.nl. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden.
  3. Door het aangaan van een overeenkomst met Prisma Advocaten aanvaardt de opdrachtgever ook de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Prisma Advocaten kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk
  4. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de volgens de wet bevoegde rechter. Voor consumenten geldt echter dat zij gerechtigd zijn om binnen één maand nadat Prisma Advocaten zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, schriftelijk aan Prisma Advocaten kenbaar te maken dat zij voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiezen. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,–. Opdrachtgever kan hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur indien opdrachtgever uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,–. Dit betekent dat de cliënt in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,– geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 7.  Overige
  1. Behoudens andersluidende afspraak of overname van het dossier door een ander advocatenkantoor, zal Prisma Advocaten na beëindiging van een zaak het op de zaak betrekking hebbende dossier gedurende ten minste zeven jaren bewaren, waarna het zonder nadere aankondiging aan de opdrachtgever kan worden vernietigd.
  2. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Prisma Advocaten is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Met uitzondering van de gevallen waarin de hierboven vermelde geschillenregeling van toepassing is, is de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Prisma Advocaten en een opdrachtgever.