Inhoudingen op salaris arbeidsmigranten vanaf 1 januari 2017

Uitzendbureaus en andere werkgevers die buitenlandse arbeidskrachten inhuren, worden vaak geconfronteerd met het probleem dat deze werknemers ook direct onderdak nodig hebben. Zij willen ook niet dat deze arbeidsmigranten onverzekerd zijn voor ziektekosten.

arbeidsmigranten

Tot 1 januari 2017 konden deze werkgevers in ruime mate met deze werknemers afspreken dat zij niet alleen zorgden voor woonruimte, maar hiervoor bovendien een vergoeding konden inhouden op het netto salaris.

Met ingang van 1 januari 2017 zijn deze mogelijkheden beperkt. In beginsel moet een werkgever ook een buitenlandse werknemer altijd het minimumloon uitbetalen. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Uitzonderingen

Er geldt wel een aantal belangrijke uitzonderingen.

Allereerst mag alsnog 25% van het bruto minimumloon aan huisvestingskosten worden ingehouden van het netto loon. Let op: dit geldt niet voor alle arbeidsmigranten! Zie artikel 2 a lid 2 Beluit minimumloon en minimumvakantiebijslag. Onder ‘huisvestingskosten vallen de huur, de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten. Hiervoor moet de werknemer dan wel een schriftelijke volmacht verlenen en moet er een huurcontract beschikbaar zijn.

De huurovereenkomst moet zijn gesloten met een woningbouwvereniging (‘toegelaten instelling’) of anderszins voldoen aan bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen. Eigen huisvesting moet dus gecertificeerd zijn door een onafhankelijke controlerende instelling. Het is dus niet meer toegestaan dat een huurprijs voor slechte woonruimte wordt verrekend met loon.

Ten tweede kan maximaal de door de Minister vastgestelde gemiddelde premie van de zorgverzekering worden ingehouden. Ook hiervoor moet de werknemer dan wel een schriftelijke volmacht verlenen. Een kopie van de zorgpolis moet beschikbaar zijn.

Hoger salaris dan het minimumloon

Wanneer een arbeidsmigrant een hoger salaris heeft dan het minimumloon, mag er uiteraard met dit meerdere verrekend worden. Ook voor dit deel van de verrekening zal aan de bovenstaande vereisten voldaan moeten zijn.

Wanneer er van het netto salaris onkosten worden afgetrokken, dan moet het doel hiervan worden vermeld op de salarisstrook. Dit is op straffe van een bestuurlijke boete. Het netto salaris mag overigens ook niet meer contant uitbetaald worden.

Wanneer u hierover meer vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht.