Reparatie WWZ aangekondigd door minister Asscher: kleine werkgever Vs. transitievergoeding

Minister Asscher heeft voorgesteld om de Wet Werk en Zekerheid op belangrijke (knel) punten aan te passen. Het totale pakket met arbeidsmaatregelen is naar de Tweede Kamer verzonden.

Een belangrijk voorstel ziet op de transitievergoeding.

door Chantal van der Poel

Arbeidsrecht

In de huidige regeling is het zo dat een werkgever een langdurige arbeidsongeschikte werknemer bij het einde van het dienstverband alsnog een transitievergoeding moet betalen. Dit nadat de werkgever al tijdens twee jaar ziekte zijn werknemer heeft doorbetaald.

Een bekend gevolg hiervan was dat een werkgever een dienstverband ‘slapend’ hield (oftewel een zieke werknemer in dienst houden terwijl er geen loondoorbetalingsverplichting meer bestaat). Voorgesteld is om de werkgever te compenseren voor deze betaling. Die compensatie zal plaats moeten vinden vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF), waar dan uiteraard wel een verhoging van de uniforme premie tegenover zal staan.

Het UWV neemt dus de betaling van de transitievergoeding over. Voor, let wel, werkgever als genoemd in artikel 7:673a lid 2 BW. Dit is een werkgever die: “in de tweede helft van het kalanderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet minder dan 25 werknemers in dienst had”.

Gevolg van deze wijziging is volgens minister Asscher dat er dan voor werkgevers geen aanleidingen meer zou zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer uitsluitend in stand te laten om de transitievergoeding niet te hoeven betalen (de zogenoemde slapende dienstverbandenproblematiek). Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, hangt uiteraard uiteindelijk af van de hoogte van de compensatie vanuit het AWF en de concrete gevolgen voor de uniforme premie. Ander gevolg van deze wijziging is dat ook een langdurig arbeidsongeschikte werknemer recht blijft houden op een transitievergoeding.

Naar verwachting zal deze voorgestelde wijziging per 1 januari 2018 in werking treden. Het wetsvoorstel hiertoe zal begin 2017 worden ingediend.

Zie voor de andere wijzigingen en een uitgebreide toelichting de volgende links: HIER  en  HIER